DANH SÁCH THÍ SINH GIỮ NGUYÊN CẤP ĐỘ THI CHUYỂN SANG KỲ THI NGÀY 6.12.2020

BTC thi Năng lực tiếng Nhật xin thông báo

Dưới đây là danh sách những thí sinh giữ nguyên cấp độ thi và chuyển sang kỳ thi ngày 6.12.2020

Các bạn kiểm tra lại thông tin của mình

Riêng đối với những thí sinh xin chuyển cấp độ thi, BTC đã gửi mail xác nhận cho từng thí sinh. Các bạn kiểm tra lại mail xem thông tin đã chính xác chưa

Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ tới số điện thoại 024 3754 9867 (8h – 11h30; 1h30 – 16h30) trong ngày 29/7/2020, đề nghị thí sinh không thắc mắc qua e-mail.

Link tải Danh sách

N3, 4, 5: https://bitly.com.vn/ey5WX

N1, 2:  https://bom.to/IDSY4Tg

BTC